SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyplnením udeľujem spoločnosti CURADEN Slovakia s.r.o., Klincová 37/B, 821 08 Bratislava, IČO: 35 948 213, súhlas v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov so spracovaním uvedených svojich osobných údajov na účely registrácie, vedenia databázy registrovaných užívateľov, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na dobu 3 rokov. Mám právo na opravu nesprávnych, neaktuálnych a neúplných osobných údajov, blokovanie osobných údajov a ďalšie uvedené v § 28 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

OBCHODNÉ PODMIENKY

 1. Všeobecné ustanovenia

  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť CURADEN Slovakia s.r.o., IČO: 35 948 213, so sídlom Klincová 37/B, 821 08 Bratislava, zapísaná v OR OS Bratislava pod vložkou číslo: 37025/B, oddiel s.r.o (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru podľa výberu kupujúceho z ponuky uvedenej na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

  2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru a v súvislosti s nimi.

  3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.


 2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

  1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim. Návrh kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy má podobu ním vyplneného formulára umiestneného na internetovej stránke predávajúceho, ktorý odošle kupujúci predávajúcemu (ďalej len "objednávka"), pokiaľ sa nedohodnú inak.

  2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie akceptácie objednávky predávajúcim. Samotné oznámenie predávajúceho kupujúcemu o doručení jeho objednávky do elektronického systému predávajúceho, ak ho predávajúci vykoná, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

  3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii objednaného tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje kupujúceho a prípadne iné údaje.


 3. Práva a povinnosti predávajúceho

  1. Predávajúci je povinný:
   a) dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
   b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
   c) odovzdať kupujúcemu v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

  2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar, vrátane všetkých nákladov súvisiacich s realizáciou kúpnej zmluvy.


 4. Práva a povinnosti kupujúceho

  1. Kupujúci je povinný najmä:
   a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
   b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
   c) nevykonávať žiadne úkony, ktoré by mohli mať za následok poškodenie dobrého obchodného meno predávajúceho,
   d) potvrdiť na príslušnom dokumente prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

  2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.


 5. Dodacie podmienky

  1. Tovar je predávaný podľa obrázkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Kupujúci vyhlasuje, že takýto spôsob prezentácie tovarov je postačujúci a nemôže byť dôvodom pre odstúpenie od kúpnej zmluvy z dôvodu nesplnenia akosti a kvality dodaného tovaru.

  2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že dodacia lehota môže byť predĺžená primerane okolnostiam spôsobujúcim omeškanie, ak tieto nepredstavujú dôvod omeškania zavinený predávajúcim. O týchto okolnostiach bude predávajúci informovať kupujúceho ihneď po ich zistení. V prípade, ak tovar nebude dodaný v lehote 30 dní od záväzného akceptovania objednávky predávajúcim, kupujúci je povinný o tom bezodkladne informovať predávajúceho.

  3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim.

  4. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú preukázateľne inak.

  5. Tovar je dodávaný na miesto uvedené v záväznej akceptácii prostredníctvom kuriéra DPD formou balíkovej dobierky alebo balíkovejj zásielky. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v záväznom akceptovaní objednávky kupujúceho, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, akékoľvek náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo dôvodným odmietnutím prevzatia tovaru.

  6. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca.

  7. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v 5.2. týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy. Možnosť predĺženia dodacej lehoty predávajúcim z dôvodov uvedených v bode 5.2 týmto nie je dotknutý.

 6. Kúpna cena

  1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby alebo platobnou kartou. Kúpna cena uvedená pri jednotlivých tovaroch na internetovej stránke predávajúceho je s DPH a nezahŕňa cenu za dodanie tovaru.

  2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.

  3. Za deň zaplatenia kúpnej ceny sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

  4. V prípade, ak by nedošlo k uhradeniu kúpnej ceny kupujúcim dobierkou, kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dodaný tovar bezodkladne po jeho prevzatí.

  5. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.


 7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

  1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

  2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo dopravcu, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď kupujúcemu bolo umožnené nakladať s tovarom a z dôvodov na strane kupujúceho sa tak nestalo.


 8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

  1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne po zistení vady uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku a reklamovaný tovar doručiť alebo osobne predložiť oprávnenému zástupcovi predávajúceho so všetkým dodaným príslušenstvom, dokumentáciou spolu s originálnym obalom tovaru a dokladom o zaplatení.

  2. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ predávajúceho alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

  3. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

  4. Kupujúci je povinný v oznámení o reklamácii presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Predávajúci je viazaný takto vymedzeným rozsahom reklamácie tovaru.

  5. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odklad po ich zistení, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

  6. Predávajúci vydá v deň uplatnenia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe. Deň uplatnenia reklamácie je deň odovzdania alebo doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu v súlade s bodom 8.1 obchodných podmienok.

  7. Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V prípade, že predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe, alebo osobe oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv. Túto povinnosť ma predávajúci len v prípade, ak kupujúci uplatní reklamáciu v lehote 12 mesiacov odo dňa kúpy a predávajúci ju zamietne. Ak kupujúci uplatní reklamáciu po uplynutí lehoty 12 mesiacov odo dňa kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie oznámi kupujúcemu, komu môže tovar zaslať na odborné posúdenie alebo zašle tovar na odborné posúdenie sám

  8. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

  9. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká najmä:
   a) nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
   b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
   c) uplynutím záručnej doby tovaru,
   d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
   e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
   f) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
   g) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
   h) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
   i) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
   j) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
   k) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

  10. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným zo spôsobov stanovených zákonom.

  11. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

  12. Záručná doba je 24 mesiacov a plynie odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

  13. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

  14. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar a záručná doba v tomto prípade začne znovu bežať od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

  15. Všetky odôvodnene uplatnené reklamácie a s nimi súvisiace záručné opravy sú bezplatné.

 9. Ochrana osobných údajov

  1. Prevádzkovateľom internetového obchodu http://menejpasty.sk/ (ďalej len "Obchod") je predávajúci. Aby sme Vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie. Pri spracúvaní osobných údajov postupujeme v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) .

  2. Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém.

  3. Kedykoľvek po prihlásení sa na stránke http://menejpasty.sk. Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo okrem iného na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, na informácie o zozname osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 cit. zákona.

  4. Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou tretích, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena), doručovateľské služby ako Slovenská pošta, a.s. (adresa na dodanie) a orgány činné v trestom konaní. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

  5. Kupujúci na základe uzatvorenej zmluvy podľa zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov poskytuje osobné údaje na spracúvanie uvedené v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim.


 10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

  1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho.

  2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

  3. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou a doručiť predávajúcemu.

  4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.

  5. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky, v prípadne jej časť krátenú v závislosti o nákladov na opravu z dôvodu poškodenia tovaru z dôvodov iných ako na strane predávajúceho resp. za ktoré nesie zodpovednosť, v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.


 11. Záverečné ustanovenia

  1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

  2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

  3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ, pokiaľ sa nedohodnú inak.

  4. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia právnych predpisov v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

  5. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

  6. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

telefón: +421 2 455 279 13

fax: +421 2 455 279 13

e-mail: curaprox@curaprox.sk

web: www.zdravedasna.sk

CURADEN Slovakia s.r.o.

Klincová 37/B

SK-82108 Bratislava